Voorwaarden lidmaatschap SV Revenue


- Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

- De contributie voor het lidmaatschap voor het collegejaar 2019-2020 is € 0,- per lid. Hiermee ben je lid vanaf 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2020.

Leden dienen als student te zijn ingeschreven bij Avans Hogeschool.

- Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden uiterlijk één maand voor het einde van het verenigingsjaar, d.w.z. vóór 1 juli. Opzeggen doe je door een e-mail met daarin jouw gegevens te sturen naar de secretaris van SV Revenue.

- Het te laat opzeggen van het lidmaatschap heeft tot gevolg dat je voor het volgende jaar ook lid bent en contributie betaalt.

- Als lid heb je het stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ieder lid heeft in beginsel evenveel stemrechten. Deze kunnen tijdens de Algemene Ledenvergadering worden benut. In de oproep zal altijd bekend worden gemaakt of een stemming plaats gaat vinden. De wijze van aanmelding wordt in diezelfde oproep uiteengezet.

- Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de statuten van SV Revenue. Deze zijn op te vragen bij het bestuur van de vereniging.

 

Voor verdere voorwaarden met betrekking tot het lidmaatschap wordt verwezen naar de statuten.